Objavljeno: 22. 8. 2017

Obvestilo o pričetku zbiranja vlog v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Obvestilo o pričetku zbiranja vlog v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Občina Šmartno pri Litiji je s strani Uprave RS za zaščito in reševanje prejela sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017, št. 844-20/2017-103-DGZR, z dne 17.08.2017.

Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter kriterijev regijske komisije se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2017.

V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročijo neugodne vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelkih, določenih v prilogi 5, če je uničene čez 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu. Škoda zaradi neugodnih vremenskih razmer se oceni po posameznem kmetijskem gospodarstvu le, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Vse oškodovance pozivamo, da vloge oddajo najkasneje do 1. 9. 2017 do 13. ure na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Oškodovanci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji ter spletni strani občine: http://smartno-litija.si/.

Priloge:

Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Obrazec_2_suša 2017 ŠMARTNO PRI LITIJI

Obrazec_2_suša 2017 ŠMARTNO PRI LITIJI

Dodaten_list_obrazca_2 ŠMARTNO PRI LITIJI

Dodaten_list_obrazca_2 ŠMARTNO PRI LITIJI

Priloga 5 – seznam kmetijskih pridelkov

 

Objavljeno: 21. 8. 2017

Pogoji za pridobitev pravic do uporabe brezplačnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih  plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za  zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper 

Pogoji za pridobitev pravic do uporabe brezplačnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje

Objavljeno: 2. 8. 2017

Z Regijsko garancijsko shemo hitreje in ugodneje do kredita – informacija

Informacija o 2. Javnem razpisu garancij za bančne kredite podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji do katerih so upravičeni gospodarski subjekti, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja.

Z Regijsko garancijsko shemo hitreje in ugodneje do kredita

Objavljeno: 21. 7. 2017

NAKUP VOZILA-PREKUCNIKA

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 ) Občina Šmartno pri Litiji; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Nakup vozila-prekucnika«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi meril iz te razpisne dokumentacije, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev, za izvedbo javnega naročila izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi vozila.

Razpisna dokumentacija – nakup vozila – prekucnika

Rok razpisa: Tuesday, 8. 8. 2017 ob 9:00

Objavljeno: 21. 7. 2017

Javno naročilo male vrednosti “Modernizacija lokalne ceste 208 151 Volčja Jama – Jastrebnik – Obolno” – ponovljeni razpis

Razpisna dokumentacija – Modernizacija lokalne ceste 208151 Volčja Jama – Jastrebnik – Obolno

CESTA JASTREBNIK – POPIS DEL

CESTA JASTREBNIK IZN pregledna-Pregledna

CESTA JASTREBNIK IZN

Narocnik_ESPD

Tehnično poročilo – cesta Jastrebnik

Rok razpisa: Thursday, 17. 8. 2017 ob 10:00

Objavljeno: 20. 7. 2017

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri Litiji – št. 4

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri Litiji.

Javno naznanilo

194_sdOPN-2_osnutek2

Rok razpisa: Monday, 14. 8. 2017 ob 0:00