Objavljeno: 31. julij, 2018

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE – spletna anketa

Občina Šmartno pri Litiji se je vključila  v pripravo Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

V okviru priprave Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije, kjer sodeluje tudi občina Šmartno pri Litiji, vas naprošamo, da izpolnite spletno anketo preko katere želimo zbrati čim več mnenj, izkušenj in pobud udeležencev v prometu.

Občina Šmartno pri Litiji

SZJ_CPS LUR_anketa_julij2018

Objavljeno: 17. julij, 2018

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE VLOG ZA UPORABO IN KORIŠČENJE PROSTIH TERMINOV V DVORANI PUNGRT, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2018/2019

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o uporabi Dvorane Pungrt (Uradni list RS, št. 40/2011) objavlja javni razpis za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov v dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2018/2019.

Javni razpis 2018

Prijavni obrazec-uporaba

Rok razpisa: Thursday, 16. 8. 2018 ob 0:00

Objavljeno: 26. junij, 2018

21. redna seja (04.07.2018)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik dvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 04.04.2018

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 – skrajšani postopek;  Popravek sklepov – dodatno na seji
 3. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšani postopek
 4. Obravnava Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 5. Statut Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 6. Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban v šolskem letu 20182019
 7. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018, sprejem sklepa o oprostitvi plačila komunalne takse za postavitev stojnic za potrebe volilne kampanje in o oprostitvi plačila uporabe Kulturnega doma v Šmartnem za potrebe vollnih shodov
 8. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šmartno pri Litiji; Dopolnitev predloga sistemizacije – dodatno na seji
 9. Ukinitev javnega dobra
 10. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem ; 3. sprememba letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2018 – dodatno na seji
 11. Kadrovske zadeve: – Imenovanje Občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2018-2020; – Imenovanje direktorja Javnega zavoda Bogenšperk
 12. Pobude in vprašanja svetnikov

Objavljeno: 19. junij, 2018

POPOLNA ZAPORA LC 426113 Stranje-Kopačija-Mala Kostrevnica

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bo lokalna cesta 426113 Stranje-Kopačija-Mala Kostrevnica, med naslovoma Velika Kostrevnica 4 in Velika Kostrevnica 7, v četrtek, med 8:00 in 15:00 popolnoma zaprta zaradi obnove vozišča.

Za nevšečnosti se opravičujemo.

Prosimo za razumevanje.

 

ZAPORA KOSTREVNICA

Objavljeno: 18. junij, 2018

OBČASNA POPOLNA ZAPORA LOKALNE CESTE 426113 STRANJE-KOPAČIJA-MALA KOSTREVNICA

Spoštovani,

Obveščamo vas, da bo zaradi obnove vozišča na lokalni cesti 426113 Stranje-Kopačija-Mala Kostrevnica, ponedeljek 18.06.2018, torek 19.06.2018 in sredo 20.06.2018, med 8:00 in 14:00 prihajalo do popolne zapore omenjene lokalne ceste v trajanju do 30 min.

Voznike naprošamo za razumevanje.

Občina Šmartno pri Litiji