Objavljeno: 13. 2. 2018

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla aprila 2018, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 3. 2018 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 12. 2. 2018

Druga javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/1075/1247/13 – ZDU-1G, 50/1490/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/201142/201224/201310/2014 in 58/16), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 in sprejetih sklepov na 5. izredni seji Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 20.12.2017, objavlja drugo javno dražbo za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji.

druga javna drazba_nepremicnine

Javna dražba_slikovno gradivo_objava

Rok razpisa: Tuesday, 6. 3. 2018 ob 0:00

Objavljeno: 12. 2. 2018

Javni razpis za sofinanciranje šolnin (obvestilo)

Na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS izvajajo program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016-2018«.

Dne 23. 6. 2017 so na svoji spletni strani in v Uradnem listu objavili javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I., kjer ustreznim prijaviteljem povrnejo stroške šolnin.

65 DIR_novica

DIR_oglas

Objavljeno: 5. 2. 2018

Obvestilo o nacionalna preventivni akciji PEŠEC: 5. – 11. februar 2018

Obvestilo o nacionalna preventivni akciji PEŠEC: 5. – 11. februar 2018

 V letu 2017 je na slovenskih cestah umrlo 106 udeležencev cestnega prometa, kar je 24 manj kot v prejšnjem letu. Delež umrlih pešcev se je v lanskem letu glede na 2016 zmanjšal za 55 %. Leta 2016 je umrlo 22 pešcev, lani pa le 10, od tega 4 na regionalnih cestah, 3 na avtocestah in 3 v naselju.

Med glavnimi vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami za pešce so neupoštevanje in odvzem prednosti, neprilagojena oz. prehitra vožnja voznikov ter pogosto tudi nepravilnosti pešca.

Med smrtnimi žrtvami pešcev nadpovprečno izstopajo starejši udeleženci. V 2017 je bilo kar polovica mrtvih starejših od 65 let oziroma 90 % mrtvih pešcev starejših od 45 let. Med otroci in mladostniki ni bilo smrtnih žrtev, umrla je ena mlada oseba stara 34 let.

Pri starejših so bolj izrazite težave zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti, pogosto pa tudi zaradi slabše opaznosti, saj so temneje oblečeni. Za večjo vidnost in varnost pešcev je torej potrebno opozoriti na nujno uporabo odsevnih teles in svetlejših oblačil ter uporabo prometnih površin, ki so namenjene za hojo pešcev.

AKTIVNOSTI NA LOKALNI RAVNI

Poleg preventivno-vzgojnih aktivnosti bo v času trajanja nacionalne preventivne akcije potekal tudi okrepljen nadzor s strani Policije in občinskih redarstev, ki bodo spremljali pravilno ravnanje voznikov kot tudi pešcev v cestnem prometu. V tem času je izjemnega pomena, da se pešce ozavešča o pomenu večje vidnosti v prometu (z uporabo odsevnih trakov, kresničk ipd), hkrati pa je pomembno  tudi ozaveščanje voznikov, da so bolj pozorni na pešce, v naseljih in predvsem v okolici šol zmanjšajo hitrost, so pozorni na starejše in otroke.

 

Objavljeno: 2. 2. 2018

Zimske razmere na cestah

Spoštovani,

Občina Šmartno pri Litiji si v zimskem času, skupaj s pristojnimi službami, prizadeva zagotavljati prevoznost vozišč. V primerih močnega sneženja in ob dejstvu da je cestno omrežje močno razvejano in obsežno, vsi odseki ne morejo biti optimalno vzdrževani.

Naprošamo voznike, predvsem tiste, ki uporabljajo ceste v višje ležečih predelih občine, da se na zimske razmere ustrezno pripravijo (zimske pnevmatike, snežne verige).

Pošiljamo še seznam prednostnega vzdrževanja cest v zimskih razmerah, kot ga predpisuje  Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16).

PREDNOSTNI RAZREDI ZIMSKA SLUŽBA

Objavljeno: 31. 1. 2018

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2018

Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018 , ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 38/16).

Pravilnik Šmartno pri Litiji 2016-2020

Javni razpis 2018

Obrazec ukrep 1

Obrazec ukrep 2

Obrazec ukrep 3

Obrazec ukrep 4

Rok razpisa: Monday, 30. 4. 2018 ob 0:00

Objavljeno: 30. 1. 2018

Javno naročilo – modernizacija cest v Občini Šmartno pri Litiji

Opis naročila

Razpisna dokumentacija

Narocnik_ESPD modernizacija cest

CESTA JAVORJE – FELIC VRH brez cen

CESTA JEZNI VRH – GRMADA brez cen

ENERGIJSKA POT JAVORJE brez cen

1356_vinji vrh_LC 208301_POPIS_1

Javno odpiranje ponudb bo 12.02.2018, ob 11.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

CESTA FELIC VRH IZN pregledna-Pregledna CESTA FELIČ VRH – TEHNICNO POROCILO CESTA FELIČ VRH IZN-3 GR SIT 1 CESTA FELIČ VRH IZN-3 GR SIT 2 CESTA FELIČ VRH IZN-4.1 Vzd profil CESTA FELIČ VRH IZN-4.2 Vzd profil CESTA FELIČ VRH IZN-5

Karakeristicni profil CESTA JEZNI VRH IZN-2.1 SIT CESTA JEZNI VRH IZN-2.2 SIT CESTA JEZNI VRH IZN-3.1 PRE PRO CESTA JEZNI VRH IZN-3.2 PRE PRO CESTA JEZNI VRH IZN-4 KARAKT CESTA JEZNI VRH pregledna-Pregledna

ENERGIJSKA POT JAVORJE – IZN pregledna-Pregledna ENERGIJSKA POT JAVORJE – IZN-03 GR SIT ENERGIJSKA POT JAVORJE – IZN-04 ZAK SIT ENERGIJSKA POT JAVORJE – IZN-05 VZD PRO ENERGIJSKA POT JAVORJE – IZN-06 KAR PRO ENERGIJSKA POT JAVORJE – IZN-07 PRE PRO ENERGIJSKA POT JAVORJE – IZN-08 KAT SIT

Kopačija – Gabrska Gora – MoravčeMeja obdelave Kopačija – Gabrska Gora – Moravče

 

 

Rok razpisa: Monday, 12. 2. 2018 ob 10:00

Objavljeno: 29. 1. 2018

19. redna seja (06.02.2018)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 18. redne seje z dne 29.11.2017

Skrajšani zapisnik 5. izredne seje z dne 20.12.2017

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 3. Odlok o spremembi meje občin Litija in Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
 5. Izvedbeni program rednega vzdrževanja cest v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2018
 6. Letni program kulture v Občini Šmartno pri Litiji
 7. Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2018
 8. Soglasje k Statutu Javnega zavoda Bogenšperk (točka dodana na seji)
 9. Ukinitev javnega dobra
 10. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
 11. Kadrovske zadeve:  -Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Bogenšperk
 12. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 18. redne seje z dne 29.11.2017

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 5. izredne seje z dne 20.12.2017