Objavljeno: 22. 3. 2017

Druga javna dražba za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 in sklepa 14. seje Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 15.3.2017, objavlja drugo javno dražbo za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

druga javna drazba_objava

DRUGA JAVNA DRAŽBA_ID znak 1847_1378_1_objava

Rok razpisa: Thursday, 6. 4. 2017 ob 0:00

Objavljeno: 20. 3. 2017

Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji – povabilo k oddaji ponudbe

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Povabilo k oddaji ponudbe:

Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji.

Vabimo vas, da na priloženih obrazcih pripravite vašo ponudbo za javno naročilo male vrednosti.

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji ponudbe

Rok razpisa: Monday, 3. 4. 2017 ob 10:00

Objavljeno: 20. 3. 2017

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla maja 2017, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 4. 2017 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 16. 3. 2017

Dejavnost GZ Šmartno v marcu in aprilu

 

 

 

Gasilska zveza Šmartno pri Litiji v mesecu marcu in aprilu načrtuje oziroma organizira nekaj odmevnejših projektov – dogodkov na regijski in državni ravni.

Poleg vsakoletnega občinskega kviza gasilske mladine naše občine, ki je bil letos na sporedu 4. marca, smo v soboto 11. marca v OŠ Šmartno in športni dvorani Pungrt organizirali tudi regijski kviz naše gasilske Regije Ljubljana III.  Na njem je sodelovala gasilska mladina osmih gasilskih zvez (Šmartno, Litija, Lukovica, Domžale, Mengeš, Kamnik, Komenda in Moravče).

V soboto 18. marca bomo prav tako v športni dvorani Pungrt gostili gasilke in gasilce iz cele Slovenije, ki se bodo pomerili na finalu pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega voda – SSV. Od skupno več kot 60 ekip iz vse Slovenije, sodelujejo tudi kolegi gasilci iz sosednje Hrvaške. Na tem tekmovanju, ki je vedno bolj popularno med tekmovalci in gledalci, predvsem zaradi hitrosti in atraktivnosti, seveda sodelujejo tudi ekipe iz GZ Šmartno. Nekatere dosegajo zavidljive rezultate, zato vse bralce, poslušalce vabimo predvidoma ob 14. uri v dvorano Pungrt, da urnim gasilkam in gasilcem, z glasnim navijanjem in spodbujanjem izrazijo podporo. Poskrbljeno bo tudi za jedačo in pijačo.

Za konec smo si zadali največji zalogaj – 16. državni kviz gasilske mladine.

V soboto 1. aprila bomo torej v naših krajih gostili Državni kviz gasilske mladine 2017. Pričakujemo okrog 110 ekip iz cele Slovenije, katere se bodo na državni kviz uvrstile preko regijskih tekmovanj. Praktični del kviza bo potekal v dvorani Pungrt, pisni del pa v prostorih OŠ Šmartno. Pri pripravah in na sami izvedbi kviza bo sodelovalo več kot 100 gasilk in gasilcev iz GZ Šmartno, saj je to organizacijsko zelo zahteven projekt. Uradna otvoritev tekmovanja je predvidena ob 10. uri, zaključek in razglasitev rezultatov pa nekje ob 15. uri.

Vse dodatne informacije o državnem kvizu lahko dobite na posebni spletni strani:

https://drzavnikviz2017.si,

FB strani: https://www.facebook.com/16kviz2017/ 

ali na strani naše krovne organizacije www.gasilec.net.

Za konkretnejše informacije se lahko obrnete tudi na predsednika Gasilske zveze Šmartno, Matjaža Boriška (031300054) ali  na predsednika komisije za delo z mladino in vodjo organizacije Simona Dremlja (041896971).

Lepo vabljeni k ogledu prireditev, objavi prispevkov in poročanju!

GASILSKA ZVEZA ŠMARTNO PRI LITIJI

 

Objavljeno: 16. 3. 2017

NAKUP VOZILA-PREKUCNIK

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 ) Občina Šmartno pri Litiji; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Nakup vozila-prekucnika«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi meril iz te razpisne dokumentacije, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev, za izvedbo javnega naročila izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi vozila.

Razpisna dokumentacija za nakup vozila – prekucnika

Razpisna dokumentacija za nakup vozila – prekucnika

 

Rok razpisa: Thursday, 30. 3. 2017 ob 10:00

Objavljeno: 7. 3. 2017

Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora na Gradu Bogenšperk za opravljanje gostinske dejavnosti

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora na Gradu Bogenšperk za opravljanje gostinske dejavnosti.
Javno zbiranje ponudb za najem gostinskega lokala na gradu Bogenšperk

Rok razpisa: Thursday, 16. 3. 2017 ob 12:00

Objavljeno: 7. 3. 2017

14. redna seja (15.03.2017)

Dnevni red 14. redne seje

Skrajšani zapisnik 13. redne seje z dne, 23.11.2016

Skrajšani zapisnik 3. izredne seje z dne, 21.12.2016

1.Poročilo o delu župana in občinske uprave

2.Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 – predlog za hitri postopek

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka OPPN ŠM-14

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-40 – predlog za prvo branje

5. Odlok o spremembi meje območji naselji Cerovica in Liberga – predlog za prvo branje

6. Predlog novih cen za programe predšolske vzgoje

7. Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2017

8. Izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2017

9. Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2017

10.Sklep o ukinitvi javnega dobra

11.Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem

12. Kadrovske zadeve:

  • Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora
  • Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v svet Javnega zavoda Bogenšperk
  • Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega Knjižnica Litija
  • Imenovanje dveh kandidatov za v svet območne izpostave JSKD Litija

13. Odgovori na pobude in vprašanja

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov na 13. redni seji

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 3. izredne seje

 

Objavljeno: 6. 3. 2017

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2017

Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 38/16).

Pravilnik Šmartno pri Litiji 2016-2020

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2017

Obrazec ukrep 1

Obrazec ukrep 2

Obrazec ukrep 3

Obrazec ukrep 4

Rok razpisa: Wednesday, 26. 4. 2017 ob 0:00