Objavljeno: 14. maj, 2019

4. redna seja (22.05.2019)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik tretje redne seje z dne 21.03.2019
Zapisnik prve korespondenčne seje

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo banje
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3) – predlog za prvo branje
 4. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za sprememb namenske rabe prostora in nadomestil stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 5. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018
 6. Sprejem sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališče Šmartno pri Litiji v upravljanju KSP
 7. Sprejem sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji
 8. Predstavitev delovanja Javnega zavoda
 9. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
 10. Letni program kulture v občini Šmartno pri Litiji za leto 2019
 11. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
 13. Solastniški delež Občine Šmartno pri Litiji na nepremičnini – na objektu Športne dvorane Gimnazije Litija, št. stavbe 1835 1551 2, ki stoji na parc. št. 13997, k.o. Hotič
 14. Sprejem 1. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2019
 15. Pobude in vprašanja svetnikov

Objavljeno: 6. maj, 2019

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla junija 2019, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 5. 2019 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 11. april, 2019

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla maja 2019, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 4. 2019 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic