Objavljeno: 10. 10. 2017

17. redna seja (18.10.2017)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 16. redne seje z dne 28.06.2017

Zapisnik 4. korespondenčne seje

Zapisnik 5. korespondenčne seje

Skrajšani zapisnik 4. izredne seje z dne 20.09.2017

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 – skrajšani postopek
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje (Kožlivc)
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje (Kožlivc)
 6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja del ŠM-37 in del ŠM-36 – predlog za drugo branje
 7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36 – predlog za drugo branje
 8. Odlok o spremembi meje med občinama Litija in Šmartno pri Litiji- predlog za prvo branje
 9. Izvedbeni program zimske službe za sezono 20172018
 10. Predlog novih cen programa predšolske vzgoje
 11. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom Tisje
 12. Soglasje ustanovitelja k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Litija
 13. Potrditev čistopisa družbene pogodbe Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
 14. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
 15. Kadrovske zadeve:

– Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora

– Imenovanje kandidata za Državni svet

– Imenovanje dveh elektorjev za volilno telo za volitve v Državni svet RS

16. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 16. redne seje

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 4. korespondenčne seje

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 5. korespondenčne seje

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 4. izredne seje

Objavljeno: 10. 10. 2017

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla novembra 2017, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 10. 2017 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 2. 10. 2017

MERITVE HITROSTI

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bodo dne 04.10.2017, od 06.30 ure naprej potekale meritve hitrosti v okolici šol in vrtcev ter na lokacijah, za katere je občina Šmartno pri Litiji prejela obvestila o neprilagojenih hitrostih voznikov.

Občina Šmartno pri Litiji

Objavljeno: 25. 8. 2017

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Občina Šmartno objavlja razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2017-2018.

Interesenti za najem  neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami do

ponedeljka, 16. oktobra 2017, po pošti ali osebno na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.

STANOVANJSKI RAZPIS ZA LETO 2017 – 2018

VLOGA ZA STANOVANJSKI RAZPIS 2017 – 2018

Rok razpisa: Monday, 16. 10. 2017 ob 0:00

Objavljeno: 24. 8. 2017

MERITVE HITROSTI

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bodo dne 29.08.2017, od 06.00 ure naprej potekale meritve hitrosti v okolici šol in vrtcev ter na lokacijah, za katere je občina Šmartno pri Litiji prejela obvestila o neprilagojenih hitrostih voznikov.

Občina Šmartno pri Litiji

Objavljeno: 22. 8. 2017

Obvestilo o pričetku zbiranja vlog v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Obvestilo o pričetku zbiranja vlog v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Občina Šmartno pri Litiji je s strani Uprave RS za zaščito in reševanje prejela sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017, št. 844-20/2017-103-DGZR, z dne 17.08.2017.

Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter kriterijev regijske komisije se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2017.

V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročijo neugodne vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelkih, določenih v prilogi 5, če je uničene čez 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu. Škoda zaradi neugodnih vremenskih razmer se oceni po posameznem kmetijskem gospodarstvu le, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Vse oškodovance pozivamo, da vloge oddajo najkasneje do 1. 9. 2017 do 13. ure na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Oškodovanci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji ter spletni strani občine: http://smartno-litija.si/.

Priloge:

Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Obrazec_2_suša 2017 ŠMARTNO PRI LITIJI

Obrazec_2_suša 2017 ŠMARTNO PRI LITIJI

Dodaten_list_obrazca_2 ŠMARTNO PRI LITIJI

Dodaten_list_obrazca_2 ŠMARTNO PRI LITIJI

Priloga 5 – seznam kmetijskih pridelkov